توضیحات پروژه

زیارت مجازی

اپلیکیشن سایه های ملکوت

اپلیکیشن سایه های ملکوت قابل نصب و اجرا بر روی سیستم های اندرویدی شامل شبیه ساز اماکن متبرکه است که با انتخاب کربر قابلیت افزدون به اپلیکیشن را دارند.

توضیحات

اپلیکیشن سایه های ملکوت قابل نصب و اجرا بر روی سیستم های اندرویدی شامل شبیه ساز اماکن متبرکه است که با انتخاب کربر قابلیت افزدون به اپلیکیشن را دارند.

جزئیات

تهیه شده در استودیو آوین رسانه

محصول ۱۳۹۸-۱۳۹۷

عوامل تهیه:

«اپلیکیشن سایه های ملکوت» با همکاری یک تیم ۵۰ نفره ساخته شده است.

کارگردان:

حسین صفارزادگان

تهیه کننده:

مجید اسماعیلی